KONTAKTY

H. M. Center s.r.o
Čepeľ 390/57
Veľké Kapušany 079 01
tel: (+421) 908 063 700
info@wexxtor.sk
volajte prosím PO – ŠT medzi 16:30 a 18:00!

TOVAR V AKCII

naša cena 29,99 EUR
naša cena 8,90 EUR

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Nákupné podmienky

Výrobky sú kategorizované. Po kliknutí môžete ponuku prezerať, dostanete podrobnejšie informácie a ďalšie fotky o súčiastkach aj bez registrácii. Vami vybraný tovar môžete objednať až po registrácii na našej webshope e-mailom alebo telefonicky. Registrácia slúži na to aby ste nemuseli pri každej objednávke udať svoje osobné údaje, stačí keď sa prihlásite svojím prihlasovacím menom a heslom. Prihláste sa aj na náš informačný e-mail, aby ste vždy dostali informácie o novinkách.

Ceny sú uvedené s DPH. Poštovné a balné bude pripočítané až po objednávke tovaru.

Platobné podmienky

Ceny sú uvedené v eur, a neobsahujú poštovné a balné. Úhrada je možná s poštovým poukazom, pri osobnom vyzdvihnutí tovaru v hotovosti.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 8 hod. zaslaním e-mailu dodávateľovi . E-mail musí obsahovať Vaše údaje, názov a kód tovaru , počet kusov , farbu atď. Po uplynutí 8hod. storno objednávky neuznáme!!! V tomto prípade objednávateľ musí uhradiť s objednávkou súvisiace výdavky.

Záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zakúpený tovar je určený k odbornej montaži v odbornom servise.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie alebo výmena tovaru)

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok " tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale " tovar nesmie byť použitý " tovar musí byť nepoškodený " tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) " zašlite spolu s kópiu dokladom o kúpe a s prievodnym listom s Vašim čislom účtu - Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený (Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý!!! Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ), nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. - Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme a to najneskôr do 30 pracovných dní. - V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.. - V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby) je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal ku vzťahu predmetného výrobku.

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov E-shop. Prevádzkovateľ: H.M.CENTER, s.r.o., Čepeľ 390/57, Veľké Kapušany 079 01, IČO: 44838042. Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.). Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať info@wexxtor.sk . Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru. Právny základ spracúvania: Zmluva. To znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. Osobné údaje sú získavané: Priamo od dotknutej osoby. Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Pozn.: Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT, provider web služieb. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

MWUwYmQ0Mm